BC-8068 คู่มือเตรียมสอบ นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน กทม.

250฿

คำอธิบาย

BC-8068 คู่มือเตรียมสอบ นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน กทม.

 

สารบัญ
• พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
• พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 และแก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 และแก้ไขเพิ่มเติม
• งานช่างรังวัด
• งานช่างเขียนแบบ
• การออกแบบ และการกำหนดรายการ
• งานถอดแบบ และประเมินราคา
• การควบคุมงานก่อสร้าง
• การวางแผนงานโครงการก่อสร้าง
• การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
• การระบายน้ำและการบำรุงรักษาแหล่งน้ำ
• การให้คำปรึกษา แนะนำ หรือตรวจสอบเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการเอกชน หรือประชาชนทั่วไป
– แนวข้อสอบ นายช่างโยธา

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย THE BEST CENTER