GB-209 ชุดรวมข้อสอบ 600 ข้อ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กทม. วุฒิป.ตรี

200฿

คำอธิบาย

GB-209  ชุดรวมข้อสอบ 600 ข้อ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กทม. วุฒิป.ตรี

 

สารบัญ
– ประวัติ สัญลักษณ์ กรุงเทพมหานคร
– การบริหารทรัพยากรบุคคล กรุงเทพมหานคร
– แนวข้อสอบ การสรรหา การบรรจุและแต่งตั้ง
– แนวข้อสอบ การจัดปรับปรุงโครงสร้างอัตรกำลังขององค์กร
– แนวข้อสอบ การพัฒนาระบบงานและการวางแผนกำลัง
– แนวข้อสอบ การวิเคราะห์ ประเมินคุณภาพการกำหนดตำแหน่ง
– แนวข้อสอบ การสร้างแรงจูงใจ การเสริมสร้างวินัยข้าราชการ
– แนวข้อสอบ วิเคราะห์ข้อมูลสถิติเบื้องต้น
– แนวข้อสอบ วิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ชุดที่ 1)
– แนวข้อสอบ วิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ชุดที่ 2)
– แนวข้อสอบ วิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ชุดที่ 3)

 

ราคา 200 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการ ตำราทอง