CA-221 เจาะข้อสอบ นักพัฒนาสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วุฒิป.ตรี เล่มเดียวครบ

250฿

คำอธิบาย

CA-221 เจาะข้อสอบ นักพัฒนาสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วุฒิป.ตรี เล่มเดียวครบ

สารบัญ
– ประวัติกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
– วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ค่านิยมของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิติคนพิการแห่งชาติ
– ประเภทของคนพิการ
– พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคนพิการ
– สรุปพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
– สรุปคุณธรรมและจริยธรรม
– การส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ
– แนวข้อสอบความรู้ข่าวสารด้านเศรษฐกิจและสังคมของไทยในปัจจุบัน
– แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
• วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง
– สรุปความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม
– แนวข้อสอบความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม
– แนวข้อสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี