SP-248 สรุป+แนวข้อสอบ กรมอนามัย นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ด้านส่งเสริมสุขภาพ) วุฒิป.ตรี ล่าสุด

250฿

คำอธิบาย

SP-248 สรุป+แนวข้อสอบ กรมอนามัย นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ด้านส่งเสริมสุขภาพ) วุฒิป.ตรี ล่าสุด

สารบัญ
– ประวัติกรมอนามัย
วิสัยทัศน์อนามัย เป้าประสงค์ พันธกิจ
– นโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
– นโยบายและมาตรการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
– แนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
– แนวทางดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย
– ระบบและกลไกการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
– กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552
– พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ พ.ศ. 2545
– สาระสำคัญของพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
– พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550
– ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2552
– พระราชบัญญัติกองสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544
– นโยบายการสาธารณสุขกับการส่งเสริมสุขภาพ
– กรอบยุทธศาสตร์ งานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคระดับชาติ ปี พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2558
– แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
– เฉลย
– แนวข้อสอบ (อัตนัย) ความรู้เกี่ยวกับการสาธารณสุข

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY