SP-246 สรุป+แนวข้อสอบ ล่าสุด กรมอนามัย นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ วุฒิ.ปตรี ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

250฿

คำอธิบาย

SP-246 สรุป+แนวข้อสอบ ล่าสุด กรมอนามัย นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ วุฒิ.ปตรี ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

สารบัญ

– ประวัติกรมอนามัย
• วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ พันธกิจ
– นโยบายและมาตรการการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
– นโยบายการประหยัด กรมอนามัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2258
– แนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
– กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552
– พระราชบัญญัติสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
– พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
– พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
– พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
– ความรู้พื้นฐานทางอนามัยสิ่งแวดล้อม
– ระบบสาธารณสุข
– นโยบายการสาธารณสุขกับการส่งเสริมสุขภาพ
– การสาธารณสุขมูลฐาน
– บทบาทด้านสาธารณสุขของไทยในอาเซียน
– แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
– เฉลย
– แนวข้อสอบ (อัตนัย) ความรู้เกี่ยวกับสาธารณสุข

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY