CA-217 เจาะข้อสอบพร้อมสรุปประเด็น ธุรการปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการเกษตร ธุรการปฏิบัติงาน

238฿

คำอธิบาย

CA-217 เจาะข้อสอบพร้อมสรุปประเด็น ธุรการปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการเกษตร ธุรการปฏิบัติงาน

สารบัญ
– ประวัติกรมส่งเสริมการเกษตร
– ปรัชญาของการส่งเสริมการเกษตร
– ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการส่งเสริมการเกษตร
– การส่งเสริมจะต้องนึกถึงแง่ของเศรษฐศาสตร์และการจัดการ
– วิเคราะห์กลุ่มเกษตรในการส่งเสริม
– ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการส่งเสริมการเกษตร
– การเปรียบเทียบการสาธิตวิธีและการสาธิตผลในการส่งเสริมการเกษตร
– การใช้วิธีการส่งเสริมแบบผสม
– แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร
– แนวข้อสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเกษตร
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับนโยบายด้านการเกษตร
•ความถนัดเฉพาะตำแหน่ง
– สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบระเบียบเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำส่งเงินคลัง พ.ศ. 2551
– แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ. 2523)
– แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ของส่วนราชการ พ.ศ. 2553
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีเบื้องต้น

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี