SP-238 วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3 ท้องถิ่น เล่ม2

250฿

คำอธิบาย

SP-238 วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3 ท้องถิ่น เล่ม2

สารบัญ
1.ตัวอย่างแนวข้อสอบ-ข้อสอบ การวิจัยทางสังคมศาสตร์และพื้นฐานสถิติ
2.ความรุ้ทั่วไปเกี่ยวกับการวางแผน
3.ความหมายของการติดตามผลและประเมินโครงการ
4.การวางแผนการติดตามผลงาน
5.ตัวอย่างข้อสอบ/แนวข้อสอบแผน-แผนงาน-การวางแผน-การบริหาร
6.เฉลยแนวข้อสอบ
7.แนวข้อสอบ/ข้อสอบการวางแผน แผน แผนงาน โครงการ การบริหาร
8.ตัวอย่างข้อสอบ/แนวข้อสอบ แผน แผน แผนงาน โครงการ การบริหาร
9.ตัวอย่างข้อสอบ ภาวะผู้นำ/ผู้นำ/หลักภาวะผุ้นำ
10.เฉลยคำตอบ
11.แนวข้อสอบ/ตัวอย่างแนวข้อสอบ ภาวะผู้นำ ผู้นำ หลักภาวะผู้นำ
12.แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
13.ตัวอย่างแนวข้อสอบ/แนวข้อสอบ การเมืองเศรษฐกิจ สังคม ตามรัฐธรรมนูญ 2550
14.เฉลยคำตอบ
15.ตัวอย่างแนวข้อสอบ/ข้อทดสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550

 

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการ SP ACADEMY