BC-8059 นโยบายและแผน ท้องถิ่น คู่มือ+ข้อสอบ

280฿

คำอธิบาย

BC-8059 นโยบายและแผน ท้องถิ่น คู่มือ+ข้อสอบ

สารบัญ
ส่วนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับตำแหน่งงาน
-สายงานเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
-ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ส่วนที่ 2 ทฤษฎีและหลักการพัฒนาท้องถิ่น
-ระบบการเมืองท้องถิ่น
-การกระจายอำนาจ
-การมีส่วนร่วม และความสำคัญทางการปกครองท้องถิ่น
-การปกครองท้องถิ่นไทย
ส่วนที่ 3ความรู้นโนบายสาธารณะและการวางแผน
-นโยบายสาธารณะ
-การวางแผน
ส่วนที่ 4 การวางแผนโครงการท้องถิ่น
-แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนท้องถิ่น
-การวางแผนองค์กรปกครองท้องถิ่น
-แนวคิดหลักในการจัดทำแผนท้องถิ่น
-การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
-แผนแม่บทชุมชน
ส่วนที่ 5 เจาะแนวข้อสอบเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบต่างๆ
-อบจ. อบต. เทศบาล ฯลฯ
-แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบาย/แผนและโครงการ
ส่วนที่ 6 ความรู้ทั่วไปเพิ่มเติม
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
-เศรษฐกิจพอเพียง
-แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1-11
ราคา 280 บาท
จัดทำโดย THE BEST CENTER