GB-198 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 ท้องถิ่น เล่ม2 ชุดเก็งข้อสอบล่าสุด

250฿

คำอธิบาย

GB-198 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 ท้องถิ่น เล่ม2 ชุดเก็งข้อสอบล่าสุด

สารบัญ
-รวมข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ชุดที่1)
-รวมข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ชุดที่2)
-รวมข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ชุดที่3)
-รวมข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ชุดที่4)
-รวมข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ชุดที่5)
-รวมข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ชุดที่6)
-แนวข้อสอบ-นโยบาย-แผน-โครงการ (ชุดที่7)
-แนวข้อสอบ-นโยบาย-แผน-โครงการ (ชุดที่8)
-แนวข้อสอบ การบริหารและการจัดการ (ชุดที่9)
-แนวข้อสอบ การเก็บรวบรวมข้อมูล (ชุดที่10)
-แนวข้อสอบ การวิจัยสังคมศาสตร์เบื้องต้น (ชุดที่11)
-แนวข้อสอบ การวิจัยสังคมศาสตร์เบื้องต้น (ชุดที่12)
-ข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ วิเคราะห์นโยบายและแผน (ชุดที่13)
-แนวข้อสอบ/ตัวอย่างข้อสอบ/ภาวะผู้นำ/ผู้นำ/Leadership
-เฉลยคำตอบ
-แนวข้อสอบ/ตัวอย่างข้อสอบ ผู้นำ-ภาวะผู้นำ-ความเป็นภาวะผู้นำ
-แนวข้อสอบพร้อมเฉลยวิชา การบริหารงานบุคคล (ภาวะผู้นำ)
ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการ ตำราทอง