SP-236 พนักงาน วิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิ ป.ตรี ท้องถิ่น สรุป+ข้อสอบ ล่าสุด

250฿

คำอธิบาย

SP-236 พนักงาน วิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิ ป.ตรี ท้องถิ่น สรุป+ข้อสอบ ล่าสุด

สารบัญ
-ประวัติความเป็นมา
-วิสัยทัศน์และพันธกิจ
-กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นกรมกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2551
-แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2557-2560)
-แผนงาน/นโยบายที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
-ยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
-ความรู้ทั่วไป การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
-แนวข้อสอบแผนพัฒนา 9 ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
-แนวข้อสอบอาเซียน : ASEAN
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
-แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
-ความรู้เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด
-แนวข้อสอบ พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไข
-การปกครองท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาล
-แนวข้อสอบ พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
-การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบองค์การบริหารส่วนตำบล
-ตัวอย่างแนวข้อสอบ กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
-แนวข้อสอบ พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอน การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
-ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
-แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
-แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY