CA-212 เนื้อหา+เฉลยข้อสอบ กรมศุลกากร นักวิชาการศุลกากร ปฏิบัติการ ใหม่ล่าสุด

250฿

CA-212 เนื้อหา+เฉลยข้อสอบ กรมศุลกากร นักวิชาการศุลกากร ปฏิบัติการ ใหม่ล่าสุด

สารบัญ
– ประวัติกรมศุลกากร
– วิสัยทัศน์/พันธกิจกรมศุลกากร
– ของต้องห้าม ของกรมศุลกากร และของต้องจำกัด ของกรมศุลกากร
– แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบในการปฏิบัติราชการ
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับวินัย จรรยาบรรณ และจรรยาบรรณของข้าราชการ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์
– ความรู้พื้นฐานของ Microsoft Office PowerPoint
– แนวข้อสอบ Microsoft Powerpoint
– แนวข้อสอบ องค์ประกอบระบบคอมพิวเตอร์
– แนวข้อสอบ การใช้โปแกรม Microsoft Word
– แนวข้อสอบ Microsoft Excel
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคอมพิวเตอร์
– ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ

ราคา 250 บาท

Scroll to Top