GB-194 สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ กฎหมายและระเบียบ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

250฿

GB-194 สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ กฎหมายและระเบียบ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

สารบัญ
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
• ประวัติความเป็นมา
• วิสัยทัศน์
• พันธกิจ
• ภารกิจ
– แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็ก
– พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจาณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553
– พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
– ระเบียบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ว่าด้วยการดำเนินงานสถานแรกรับ และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2547
– กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการลงทัณฑ์แก่เด็กและเยาวชนและการอนุญาตให้เด็กและเยาวชนออกนอกสถานพินิจเป็นครั้งคราว พ.ศ. 2546
– อนุสัญญาว่าสิทธิเด็ก
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553
– แนวข้อสอบอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่นทั่วไป
– แนวข้อสอบระเบียบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ว่าด้วยการดำเนินงาน สถานแรกรัก และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2547
– แนวข้อสอบกฎกระรทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการลงทัณฑ์แก่เด็กและเยาวชน และการอนุญาตให้เด็กและเยาวชนออกนอกสถานพินิจเป็น ครั้งคราว พ.ศ. 2546

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการ ตำราทอง

Scroll to Top