SP-228 สรุป+ข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ล่าสุด

250฿

SP-228 สรุป+ข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ล่าสุด

สารบัญ

– ประวัติกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
– กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
– กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2551
– ความรู้เกี่ยวกับระเบียบฯ ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
– ระเบียบสำนักงานนายกรับมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
– คำอธิบายระเบียบสำนักงานนายกรับมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
– ระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
– ระเบียบสำนักงานบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ปัจจุบัน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553
– พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
– สาระสำคัญพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
– ความรู้เกี่ยวกับอนุรักษ์พลังงาน/พลังงานทดแทน
– พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
– เลขานุการผู้บริหาร
– แนวข้อสอบ ความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
เฉลยคำตอบพร้อมคำอธิบาย
– ความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ
– ตัวอย่างข้อสอบ-แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
เฉลยแนวข้อสอบ
– แนวข้อสอบ-ข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานราชการแผ่นดิน พ.ศ..2534แก้ไขถึงปัจจุบัน
เฉลยแนวข้อสอบ
– ตัวอย่างแนวข้อสอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2506 -2564)
เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ-ข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
เฉลยแนวคำตอบ
– ตัวอย่างแนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป
เฉลย

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY

Scroll to Top