ภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากร 2556

220฿

ภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากร 2556

สารบัญ
1.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร
2.ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
-ผู้มีหน้าที่เสียเงินได้บุคคลธรรมดา
-เงินได้พึงประเมิณและแหล้งเงินได้
-การยกเว้นเงินได้บุคคลธรรมดา
-ประเภทของเงินได้พึงประเมิณและการหักค่าใช้จ่าย
-ค่าลดหย่อน
-การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิ้นปี
-การเสียภาาเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี
-การยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาาเงินได้บุคคลธรรมดา
-ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย
-เงินที่สามารถแยกจำนวณต่างจากเงินได้อื่น
-การขอขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษี
-การขอคืนภาษี
-เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และโทษ
3.ภาษีเงินได้นิติบุคคล
-ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
-การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกำไรสุทธิ
-การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากยอดรายรับก่อนหักรายจ่าย
-การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับการส่งเงินได้ที่จ่ายจากหรือในประเทศไทย
-การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับการจำหน่ายกำไรไปต่างประเทศ
-ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย
-การยื่นแบบแวดงรายการและการชำระภาษีอากร
-การขอคืนภาษี เบี้ยปรับ เงินเพิ่มและโทษ
4.ภาษีเงินมูลค่าเพิ่ม
-ผู้มีหน้าที่เสียภาามูลค่าเพิ่ม
-การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
-ความรับผิดชอบในการเสียภาษี
-ฐานภาษี
-อัตราภาษี
-การคำนวณภาษี
-การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
-การจัดทำใบกำกับภาษี
-การจัดทำรายงานเกี่ยวกับภาามูลค่าเพิ่ม
-การยื่นแบบแสดงรายการและนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม
-การคืนภาษี
-เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และโทษ
5.ภาาธุรกิจเฉพาะ
6.อากรแสตมป์
7.กฎหมายการบัญชี
ราคา 220 บาท
จัดทำโดย กลุ่มนักวิชการภาษีอากร

 

Scroll to Top