BC-7394 เจาะข้อสอบพนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 (ธกส) ความรู้เฉพาะตำแหน่ง ออกใหม่ปี 2560 ข้อสอบ 945 ข้อ

260฿

คำอธิบาย

BC-7394  เจาะข้อสอบพนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 (ธกส) ความรู้เฉพาะตำแหน่ง  ออกใหม่ปี 2560 ข้อสอบ 945 ข้อ

สารบัญ

 «  วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจ  รวม 945 ข้อ

            –เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อเบื้องต้น                                          

            –เจาะข้อสอบ บัญชีและการเงิน
            – เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ ธ.ก.ส.                                                                       

            –เจาะข้อสอบ เกี่ยวกับเศรษฐกิจสังคมและการเมือง                                                 

            –เจาะข้อสอบ เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น                                                                       

            –เจาะข้อสอบ การพัฒนาชนบทและชุมชน                                                               

            –เจาะข้อสอบ การตลาด                                                                                         

            –เจาะข้อสอบ หลักการบริหารเบื้องต้น                                                                   

            –เจาะข้อสอบ จริยธรรม/จรรยาบรรณ/ธรรมาภิบาล