GB-180 คู่มือเตรียมสอบ ธ.ก.ส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ใช้สอบทุกตำแหน่ง)

280฿

คำอธิบาย

GB-180 คู่มือเตรียมสอบ ธ.ก.ส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ใช้สอบทุกตำแหน่ง)

สารบัญ (แต่ละหัวข้อ มีเนื้อหา ตัวอย่าง แนวข้อสอบพร้อมเฉลยแนวข้อสอบและวิธีคิด)
ความละเอียดแม่นยำ ด้านคณิตศาสตร์
– ความละเอียดแม่นยำ อนุกรมธรรมดา
– ความละเอียดแม่นยำ อนุกรมหลายชั้น
– ความละเอียดแม่นยำ อนุกรมสัมพันธ์
– ความละเอียดแม่นยำ คณิตศาสตร์เหตุผล
– ความละเอียดแม่นยำ เฉลยข้อสอบด้านคณิตศาสตร์
ความละเอียดแม่นยำ ด้านเหตุผล
– ความละเอียดแม่นยำ ด้านคำศัพท์ที่ไม่เข้าพวก
– ความละเอียดแม่นยำ ภาพไม่เข้าพวก
– ความละเอียดแม่นยำ แบบจำแนกประเภทชนิดเข้าพวก
– ความละเอียดแม่นยำ แบบจำแนกประเภทชนิดเข้าพวกภาพ
– ความละเอียดแม่นยำ แบบอุปมาอุปไมยภาษา
– ความละเอียดแม่นยำ แบบอุปมาอุปไมยรูปภาพ
– ความละเอียดแม่นยำ แบบสรุปความ
– ความละเอียดแม่นยำ แบบอนุกรมมิติภาพ
– ความละเอียดแม่นยำ แบบตัวร่วมหรือตัวต่าง
– ความละเอียดแม่นยำ ความสามารถด้านวิเคราะห์
– ความละเอียดแม่นยำ เฉลยข้อสอบ ด้านเหตุผล
ความละเอียดแม่นยำ ด้านภาษา
– ความละเอียดแม่นยำ คำตรงข้าม
– ความละเอียดแม่นยำ คำที่มีความหมายใกล้เคียง
– ความละเอียดแม่นยำ คำศัพท์สัมพันธ์
– ความละเอียดแม่นยำ ความไม่เข้าพวกหรือผิดความ
– ความละเอียดแม่นยำ ความเข้าใจภาษา
– ความละเอียดแม่นยำ การสังเคราะห์ข้อความ
– ความละเอียดแม่นยำ เฉลยข้อสอบ ด้านภาษา
ความละเอียดแม่นยำ ด้านมิติสัมพันธ์
– ความละเอียดแม่นยำ ซ่อนภาพ
– ความละเอียดแม่นยำ ซ้อนภาพ
– ความละเอียดแม่นยำ แยกภาพ
– ความละเอียดแม่นยำ ต่อภาพ
– ความละเอียดแม่นยำ หมุนภาพ
– ความละเอียดแม่นยำ การประกอบภาพ 3 มิติ
– ความละเอียดแม่นยำ หาด้านตรงข้ามของลูกบาศก์
– ความละเอียดแม่นยำ ทดสอบภาพตัดกระดาษ
– ความละเอียดแม่นยำ นับลูกบาศก์
– ความละเอียดแม่นยำ การประกอบส่วนย่อย
– ความละเอียดแม่นยำ เฉลยข้อสอบ ด้านมิติสัมพันธ์
ความละเอียดแม่นยำ ด้านการรับรู้
– ความละเอียดแม่นยำ แบบหาภาพที่เหมือนกัน
– ความละเอียดแม่นยำ แบบหาภาพที่ต่างกัน
– ความละเอียดแม่นยำ แบบหาภาพที่ตัดออกบางส่วน
– ความละเอียดแม่นยำ เฉลยข้อสอบ ด้านการรับรู้
ความละเอียดแม่นยำ ด้านความจำ
– ความละเอียดแม่นยำ การจำสัญลักษณ์
– ความละเอียดแม่นยำ การจำภาพทรงเรขา
– ความละเอียดแม่นยำ การจำภาษา
– ความละเอียดแม่นยำ เฉลยข้อสอบ ด้านความจำ

รวบรวมโดย ฝ่ายวิชาการ สถาบันวิชาการตำราทอง