แนวข้อสอบเข้า ธ.ก.ส.ตำแหน่งปฏิบัติงานด้านพัฒนาธุรกิจ และปฏิบัติงานด้านการเงิน ทุกตำแหน่ง ปี 58

160฿

คำอธิบาย

แนวข้อสอบเข้า ธ.ก.ส.ตำแหน่งปฏิบัติงานด้านพัฒนาธุรกิจ และปฏิบัติงานด้านการเงิน ทุกตำแหน่ง ปี 58

สารบัญ

1.วิชาความแม่นยำ
2.รูภาพและมิติสัมพันธ์
3.ข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร
4.ข้อสอบข้อบังคับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ฉบับ 20 ว่าด้วยการให้กลุ่มเกษตรกรกู้ยืม
5.ข้อสอบข้อบังคับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ฉบับ 23 ว่าด้วยการให้กลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์การเกษตรกู้เงินเพื่อการจัดหาพัสดุการเกษตร
6.ข้อสอบข้อบังคับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ฉบับ 24 ว่าด้วยการให้กลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์การเกษตรกู้เงินระยะยาวเพื่อการลงทุน
7.ข้อสอบข้อบังคับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ฉบับ 31 ว่าด้วยการให้กลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์การเกษตรกู้เงิน
ภาคผนวก
-ระเบียบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ฉบับ 1 ว่าด้วยการรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์
-ระเบียบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ฉบับ 2 ว่าด้วยการรับฝากเงินประเภทประจำ
-ระเบียบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ฉบับ 6 ว่าด้วยพนักงานผู้รับผิดชอบรับจ่ายเงินของธนาคาร
-ระเบียบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ฉบับ 14 ว่าด้วยการจ่ายคืนเงินฝากในกรณีผู้ฝากตาย
-ระเบียบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ฉบับ 15 ว่าด้วยการรับเงินฝากของผู้เยาว์
-ข้อบังคับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ฉบับ 5 ว่าด้วยการรับฝากเงิน
-ข้อบังคับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ฉบับ 23 ว่าด้วยการให้กลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์การเกษตรกู้เงินเพื่อการจัดหาพัสดุการเกษตร
-ข้อบังคับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ฉบับ 24 ว่าด้วยการให้กลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์การเกษตรกู้เงินระยะยาวเพื่อการลงทุน
ในสินทรัพย์ประจำสำหรับการแปรรูปหรือการขายผลิตผลการเกษตร
หรือสินทรัพย์ประจำสำหรับการจัดให้มีพัสดุหรือบริการการเกษตร
-ข้อบังคับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ฉบับ 31 ว่าด้วยการให้กลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์การเกษตรกู้เงิน
-ข้อบังคับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ฉบับ 35 ว่าด้วยการให้กู้เงินและการออกหนังสือค้ำประกัน
-ข้อบังคับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ฉบับ 44 ว่าด้วยการให้เกษตรกรกู้เงิน
-ข้อบังคับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ฉบับ 45 ว่าด้วยการให้บุคคล กลุ่มบุคคล ผู้ประกอบการ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนและองค์กร กู้เงิน
-ข้อบังคับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ฉบับ 56 ว่าด้วยการให้กู้เบิกเงินเกินบัญชี

 

 

จัดทำโดย…กลุ่มข้าราชการ