สอบครั้งเดียวผ่าน แนวข้อสอบ 800 ข้อ ปฏิบัติงานพัฒนาธุรกิจ ธ.ก.ส. ปี 58

220฿

คำอธิบาย

สอบครั้งเดียวผ่าน แนวข้อสอบ 800 ข้อ ปฏิบัติงานพัฒนาธุรกิจ ธ.ก.ส. ปี 58

สารบัญ

1.ความรู้ความสามารถทั่วไป (Aptitude Test)
1.1 คความสามารถเชิงคณิตศาสตร์
1.2 ความสามารถการคิดวิเคราะห์เหตุผล
1.3 ความสามารถทางด้านภาษา
2.ความรู้ทางภาษาอังกฤษ
3.รูปภาพและมิติสัมพันธ์
4.วิชาความแม่นยำ
5.ความรู้เฉพาะตำแหน่ง
5.1 ความรู้เกี่ยวกับ ธ.ก.ส.
5.2 วิสัยทัศ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร
5.3 ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน
5.4 ทิศทางนโยบายสำคัญ วัฒนธรรมของ ธ.ก.ส.
5.5 ประกาศ ธ.ก.ส.เรื่องประมวลจริยธรรม ธ.ก.ส.
6.ข้อสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
6.1 ข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ ธ.ก.ส.
6.2 ข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อและบัญชีเบื้องต้น
6.3 ข้อสอบคว่มรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
6.4 ข้อสอบความรู้การพัฒนาชนบทและชุมชน
6.5 ข้อสอบความรู้เกี่ยวการตลาด
6.6 ข้อสอบหลักการบริหารงานเบื้องต้น
6.7 ข้อสอบจริยธรรมและจรรยาบรรณ ธ.ก.ส.
6.8 ข้อสอบเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
6.9 ข้อสอบสินเชื่อเบื้องต้นและบัญชีเบื้องต้น

 

 

จัดทำโดย…กลุ่มข้าราชการ