SP-177 สรุป+ข้อสอบ นักวิชาการ สาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วุฒิป.ตรี

250฿

SP-177 สรุป+ข้อสอบ นักวิชาการ สาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วุฒิป.ตรี

สารบัญ
– กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2552
– อนามัยชุมชน
– การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและสาธารณสุขสุขภาพ
– ประชากรศาสตร์
– พระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522
– พระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่3) พ.ศ.2556
– พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ.2535
– พระราชบัญญัติ วิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ. 2556
– พระราชบัญญัติ โรคติดต่อ พ.ศ. 2558
– พระราชบัญญัติ สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550
– แนวคิดของการสาธารณสุขชุมชน
– องค์ประกอบและหลักการของงานสารธารณสุขมูลฐาน
– มาตรฐานชี้วัดงานสาธารณสุขมูลฐาน
– แนวข้อสอบ เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ การบริหารงานสาธารณสุข
– แนวข้อสอบ (ภาค ข.) วิชาเฉพาะตำแหน่ง
– เฉลยคำตอบ

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY

Scroll to Top