SP-174 นักวิชาการแรงงานปฎิบัติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

200฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

SP-174 นักวิชาการแรงงานปฎิบัติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สารบัญ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

– ประวัติกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
– วิสัยทัศน์
– พันธกิจ
– ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
– วัฒนธรรม
– ค่านิยม
– แผนปฏิบัติการ 4 ปี พ.ศ.2555 – 2558 กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ด้านแรงงาน
– นโยบายรัฐบาลในส่วนที่เกี่ยวกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
– แผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2555 – 2558 ในส่วนที่เกี่ยวกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
– สรุปสาระสำตัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559)
ความรู้ด้านกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวกับภารกิจของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงาน
– พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
– พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
– พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2551
– พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานไปทำที่บ้าน
– คำชี้แจงกระทรวงแรงงาน เรื่อง พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ.2553
แนวข้อสอบ ถาม – ตอบ แบบอัตนัยกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
แนวข้อสอบ กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518
แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2544
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537
แนวข้อสอบ พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ์
แนวข้อสอบ พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน
แนวข้อสอบ พ.ร.บ. เงินทดแทน
แนวข้อสอบ ศาลแรงงาน

ราคา 200 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการ SP ACADEMY