SP-172 สรุป+แนวข้อสอบ นักวิชาการ สาธารณสุข ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง วุฒิ ป.ตรี

250฿

SP-172 สรุป+แนวข้อสอบ นักวิชาการ สาธารณสุข ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง วุฒิ ป.ตรี

สารบัญ
– แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
– นโยบายการดำเนินงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
– แนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
– แนวทางดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย
– ระบบและกลไกการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
– กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552
– พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ พ.ศ. 2545
– สาระสำคัญของพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
– พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550
– ธรรมนูญ ว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2552
– พระราชบัญญัติกองสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ.2554
– นโยบายการสาธารณสุขกับการส่งเสริมสุขภาพ
– กรอบยุทธศาสตร์ งานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคระดับชาติ ปี พ.ศ. 2554-พ.ศ.2558
– แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
– เฉลย
– แนวข้อสอบ (อัตนัย) ความรู้เกี่ยวกับการสาธารณสุข

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACAEMY

Scroll to Top