GB-173 สรุป+ข้อสอบ นักอุตุนิยมวิทยา ปฏิบัติการ กรมอุตุนิยมวิทยา ล่าสุด

250฿

GB-173 สรุป+ข้อสอบ นักอุตุนิยมวิทยา ปฏิบัติการ กรมอุตุนิยมวิทยา ล่าสุด

สารบัญ
• ความรู้เกี่ยวกับกรมอุตุนิยมวิทยา
• พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2559
• กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2552
• ประวัติกรมอุตุนิยมวิทยา
– วิสัยทัศน์
– พันธกิจ
– ค่านิยมองค์กร
• แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. (2559-2562) กรมอุตุนิยมวิทยา
• บทบาทของกรมอุตุนิยมวิทยาภายใต้แผนบริหารราชการแผ่นดิน
• พยากรณ์อากาศ
• การพยากรณ์อากาศด้วยคอมพิวเตอร์
• อากาศบ้านเรา
• แผนที่อากาศ
• รวบรวมคำสั่งเกี่ยวกับเทคนิคการพยากรณ์อากาศ
• คำศัพท์อุตุนิยมวิทยา
• ความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์
– ความหมายและขอบเขตของวิชาฟิสิกส์
– ฟิสิกส์และเทคโนโลยี
– การวัดค่าและระบบหน่วยระหว่างชาติ
– สเกลาร์และเวกเตอร์
• ความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์
– แรงแม่เหล็กและสนามแม่เหล็ก
– แนวข้อสอบ
• แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์
• แนวข้อสอบ-ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)
• ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์
– กำหนดการเชิงเส้น
– เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนด์
– แคลคูลัส
– เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย
– ความน่าจะเป็น
– สถิติ
• ตัวอย่างแนวข้อสอบ คณิตศาสตร์
• ตัวอย่างข้อสอบ แนวข้อสอบ วิชา ภาษาอังกฤษ
• แนวข้อสอบ นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ
• แนวข้อสอบความรู้อุตุนิยมวิทยา
• แนวข้อสอบนักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการ ตำราทอง

Scroll to Top