GB-131 คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานทะเบียน 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ภาค ข. (อ.บ.ต.) วุฒิ ปวส. (เนื้อหา+ข้อสอบ) ล่าสุด

250฿

GB-131 คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานทะเบียน 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ภาค ข. (อ.บ.ต.) วุฒิ ปวส. (เนื้อหา+ข้อสอบ) ล่าสุด

สารบัญ

– พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534

– พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

– ระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535

– พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526

– พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ 2)ฯ

– ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการทะเบียนชื่อบุคคล พ.ศ. 2551 – รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 สาระสำคัญสรุป

-ย่อ-ความรู้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 – ตัวอย่างข้อสอบ-แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ

– ตัวอย่างแนวข้อสอบแผนฯ 11 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555-2559)

– ประชาคมอาเซียน ASEAN Community ฯลฯ

Scroll to Top