E-BOOK คู่มือเตรียมสอบ นักจัดการงานทั่วไป (กรมบังคับคดี)

259฿

E-BOOK คู่มือเตรียมสอบ นักจัดการงานทั่วไป (กรมบังคับคดี)

จำนวน 469 หน้า

ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมบังคับคดี
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมบังคับคดี
ประวัติกรมบังคับคดี
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ค่านิยมร่วม
เป้าหมายการให้บริการ
ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
การแบ่งส่วนราชการ
โครงสร้างกรมบังคับคดี
นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงยุติธรรม

ส่วนที่ 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมบังคับคดี
การบังคับคดีแพ่ง
อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
ประเภทของการบังคับคดี
การยึดทรัพย์
การอายัดทรัพย์
การบังคับคดีในการฟ้องขับไล่รื้อถอน
การจำหน่ายทรัพย์
การบังคับคดีล้มละลาย
กระบวนการล้มละลาย
การฟื้นฟูกิจการ
เงื่อนไขการฟื้นฟูกิจการ
การวางทรัพย์
เหตุของการวางทรัพย์
ทรัพย์ที่วางได้
วิธีปฏิบัติและหน้าที่ของผู้วางทรัพย์
แผนภูมิแสดงขั้นตอนการบังคับคดีแพ่ง
แผนผังขั้นตอนการอายัดเงินในคดีแพ่ง
แผนขั้นตอนการบังคับคดีขับไล่-รื้อถอน
แผนภูมิแสดงขั้นตอนการบังคับคดีล้มละลาย
แผนภูมิแสดงขั้นตอนการบังคับคดีแพ่ง
แผนภูมิแสดงขั้นตอนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้

ส่วนที่ 3 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป
การบริหารจัดการภายในองค์กร การประสานงาน การวางแผนงาน
องค์ประกอบขององค์กรและการบริหาร
ประเภทองค์การ
หลักการทั่วไปของการบริหาร
อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
การมอบหมายอำนาจหน้าที่
การจัดแผนกงาน
โครงสร้างและแผนภูมิขององค์การ
แผนภูมิขององค์การ
ระบบการบริหารองค์การ
การควบคุมองค์การ
การวางแผนงาน
การบริหารงบประมาณ
การบริหารหนี้สาธารณะ
การบริหารคงคลัง

ส่วนที่ 4 การบริหารงานบุคคลภาครัฐ
องค์กรและการจัดการ
การจัดการในยุคโลกาภิวัฒน์
การตัดสินใจทางการจัดการ
พื้นฐานการวางแผน
การจัดการเชิงกลยุทธ์
เครื่องมือและเทคนิคในการวางแผน
โครงการและการออกแบบองค์การ
การสื่อสารทางการบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ความหมายและความสำคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ภารกิจและหน้าที่ในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์
กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM Process)
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
การร้องทุกข์และการวินัย
วินัย (Discipline)
รางวัลและการปรับเปลี่ยนชั้นตำแหน่ง
การออกจากงานและการเกษียณอายุการทำงาน
การวิเคราะห์งาน
การจำแนกตำแหน่ง
การสรรหา
การคัดเลือก
การบรรจุแต่งตั้ง
การประเมินค่างาน
การวัดผลและการประเมินผล
การกำหนดค่าตอบแทน
ผลประโยชน์เกื้อกูลหรือค่าตอบแทนเสริม
แรงงานสัมพันธ์
การจูงใจพนักงาน

ส่วนที่ 5 ความรู้เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์
ความรู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ ชุมชนสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์
การดำเนินงานประชาสัมพันธ์
การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์
การสื่อสารทางสื่อมวลชน
การเขียนบรรยายภาพข่าว
นโยบายด้านข่าวของหนังสือพิมพ์
เทคนิคการเขียน
การจัดทำรายการวิทยุ
การพาสื่อมวลชน/กลุ่มเป้าหมายเยี่ยมชมกิจการ
การเขียนบทสัมภาษณ์และการสัมภาษณ์ผู้บริหาร
การจัดนิทรรศการ
การวางแผนเพื่อปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์
หลักการประชาสัมพันธ์
วัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์
หัวใจของการวางแผนงานประชาสัมพันธ์
การวางแผนให้บรรลุถึงจุดหมายปลายทาง
โครงสร้างการเขียนข่าวทุกประเภท
นักประชาสัมพันธ์และคุณสมบัติของนักประชาสัมพันธ์

ส่วนที่ 6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
สรุประเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548
สรุปสาระสำคัญ พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
สรุปพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

ส่วนที่ 7 แนวข้อสอบ
แนวข้อสอบ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
แนวข้อสอบ ระเบียบฯ งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
แนวข้อสอบ พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
แนวข้อสอบ ประชาสัมพันธ์
แนวข้อสอบ การจัดการงานทั่วไป

Scroll to Top