ฺBC-7264 คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมบังคับคดี ใหม่ปี 2560

260฿

ฺBC-7264  คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมบังคับคดี  ใหม่ปี 2560

สารบัญ


*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ค่านิยม ภารกิจ อำนาจหน้าที่         

–  แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551                                    

            –  แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547      


*
ความรู้พื้นฐานทางบัญชี                                                                                                    

*การจัดทำบัญชีตามระบบบัญชีของส่วนราชการ

*พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502                                                                  

– แนวข้อสอบ พรบ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ.  2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม              


*ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ
.ศ. 2551          

           –แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551                                                                                                       

           –แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และ   ที่แก้ไขเพิ่มเติม                                             

            –เจาะข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 1.                                                               

            – เจาะข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 2.                                                                 

            – เจาะข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 3.    

Scroll to Top