คัมภีร์เตรียมสอบ ครูผู้ช่วย วิชาความรอบรู้

295฿

 

คัมภีร์เตรียมสอบ ครูผู้ช่วย วิชาความรอบรู้

สารบัญ
– สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
– สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ์ บดินทรเทพยวงรางกูร (ร.10)
– การสวรรคตรัชกาลที่ 9
– พระราชประวัติโดยย่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
– รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (Pricess maha Chakri Award)
– รางวัลโนเบล (Nobel Prize) 2016
– รางวัลรอมอน แม็กไซไซ (Ramon Magaysay award)
– รางวัลซีไรต์ (S.E.A. Write)
– Thailand 4.0 (ไทยแลนด์ 4.0)
– กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
– คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ชุดปัจจุบัน
– คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.)
– รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
– แม่น้ำ 5 สาย
– รัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557
– รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับลงประชามติ) พุทธศักราช
– เขตเศรษฐกิจพิเศษ
– กองทุนออมแห่งชาติ (กอช.)
– แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
– วาระแห่งชาติ (National Agenda)
– การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 60
– สหประชาชาติ (United NAtion : UN)
– สหประชาชาติ (United NAtion : UN)
– ธนาคารโลก (อังกฤษ : World Bank)
– ธนาคารพัฒนาเอเชีย Asian Development Bank
– กีฬา โอลิมปิก
– Sea Games
– นโยบายของรัฐบาล
– นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
– ศาสตร์พระราชา
– กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2574
– ซุปเปอร์บอร์ดด้านการศึกษา
– การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
– แนวข้อสอบถาม-ตอบ คำสั่ง คสช.10/2559 กศจ.
– คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เรียกโดยย่อว่า “กศจ.”
– สรุปพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
– สรุปพระราชบัญญัติสถาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– สรุปพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม
– สรุปพระราชบัญญํติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– สรุปพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
– สรุปพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551
– คนพิการ 9 ประเภท
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติคุ้มคริงเด็ก พ.ศ. 2546
– รวมแนวข้อสอบกฎหมายการศึกษา

 

ราคา 295 บาท
จัดทำโดย ครู ถัง

Scroll to Top