สรุปเนื้อหาและเจาะข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ กรมการขนส่งทางบก ปฏิบัติการ

250฿

สารบัญ
– ประวัติกรมการขนส่งทางบก
– อำนาจหน้าที่
– แนวข้อสอบ ระเบียบเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
– แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– ข้อสอบ ระเบียบคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณ และการคลัง พ.ศ. 2544
– แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ ในระบบ GFMIS
– แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
– การบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553
– ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบัญชี
– การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน (Rations Analysis)
– การวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน
– ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเงินและบัญชี
– องค์ประกอบในงบกำไรขาดทุนใช้แสดงผลการดำเนินงานของกิจการ
– แนวคิดเกี่ยวกับทุนและการรักษาระดับทุน
– จุดประสงค์ของการบัญชี
– งบแสดงฐานะการเงิน (Financial Statements)
– ผังบัญชี (Chart of Account)
– แนวข้อสอบ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบัญชี
– แนวข้อสอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
– แนวข้อสอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี

Scroll to Top