KN-241 สุดยอดแนวข้อสอบ 800 ข้อ นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ (ปปง.) พร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อ ปี2560

250฿

สุดยอดแนวข้อสอบ 800 ข้อ นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ (ปปง.) พร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อ ปี2560

KN-241 สุดยอดแนวข้อสอบ 800 ข้อ นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ (ปปง.) พร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อ ปี2560

สุดยอดแนวข้อสอบ 800 ข้อ นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ (ปปง.) พร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อ ปี2560

 

พิมพ์เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2560
จำนวน: 210 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค – A4
คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ

 

สารบัญ
ส่วนที่
1. พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559
3. วิชากฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
4. วิชาความรู้เกี่ยวกับงานด้านการสืบสวนสอบสวน
5. วิชาความรู้ทั่วไป
6. วิชาความรู้ภาษาอังกฤษ

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย ทีมงานเกียรตินิยม

Scroll to Top