CA-239 สรุปและข้อสอบ นักสืบสวนสอบสวน ปฏิบัติการ สนง.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ป.ป.ง. ล่าสุด

250฿

สรุปและข้อสอบใหม่ล่าสุด

CA-239 สรุปและข้อสอบ นักสืบสวนสอบสวน ปฏิบัติการ สนง.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ป.ป.ง. ล่าสุด

สารบัญ

– ประวัติความเป็นมา
– อำนาจหน้าที่ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
– โครงสร้างสำนักงาน ปปง
– วิสัยทัศน์และค่านิยมหลัก/อำนาจหน้าที่
– แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559
– แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
– แนวข้อสอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ ภาษาอังกฤษ
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับงานด้านสอบสวนสืบสวน
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556
– แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2559
– แนวข้อสอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
– แนวข้อสอบกฎ กพ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556
– แนวข้อสอบกฎ ก.พ. ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2540) ออกตามความใน พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ว่าด้วยการสิบสวยพิจารณา
จัดทำโดย…สถาบันวิชาการ แคมปัส อาคาเดมี
Scroll to Top