ฺBC-6328 ปราบเซียนนายสิบตำรวจ ภาคความสามารถทั่วไป (ด้านคำนวณและเหตุผล)

252฿

ประกอบด้วยเนื้อหา เจาะข้อสอบพร้อมคำเฉลยอธิบายสูตร การคิดลัด เทคนิค

รายละเอียดเพิ่มเติม

BC-6328  ปราบเซียนนายสิบตำรวจ ภาคความสามารถทั่วไป (ด้านคำนวณและเหตุผล)

           ประกอบด้วยเนื้อหา พร้อมเจาะข้อสอบ เทคนิคการทำข้อสอบภาคคำนวณ (คณิตศาสตร์และอีกหลายเรื่อง ๆ)

คณิตศาสตร์พื้นฐาน

การหาผลบวกของตัวเลข
ผลบวกของเลขเรียงกัน
ห.ร.ม. และ ค.ร.น.
การหาจำนวนเสา
บัตรอวย  ส.ค.ส.  ของขวัญ
รูปหลายเหลี่ยมด้านเท่า
สารผสม
ระยะทาง  ความเร็ว  เวลา
กระแสน้ำ
อัตราส่วน  ร้อยละ
กำไร  ขาดทุน  ส่วนลด
ดอกเบี้ย

แรงงาน
บัญญัติไตรยางค์

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไป

สมการและอสมการ
พื้นที่ผิวและปริมาตร
เลขยกกำลัง
ทฤษฎีบทปีทากอรัส
เซต
ตรรกศาสตร์
         สถิติ
ความน่าจะเป็น
        การวิเคราะห์ข้อมูลจากกราฟและตาราง
อนุกรม

อนุกรมทั่วไป
อนุกรม  2  มิติ
อนุกรมสัมพันธ์

การสรุปเหตุผล

แผนภาพเชิงตรรกศาสตร์
อุปมาอุปไมย
คำไม่เข้าพวก
มิติสัมพันธ์