ฺBC-3389 คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมศุลกากร

250฿

ประกอบด้วยเนื้อหา และเจาะข้อสอบเกี่ยวกับวิเคราะห์นโยบาย

ฺBC-3389 คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมศุลกากร

ประกอบด้วยเนื้อหา และข้อสอบ

*  ความรํ้เกี่ยวกับกรมศุลกากร วิสัยทัศน์  พันธกิจ  อำนาจหน้าที่
*   การวางแผนและโครงการ

*   การประเมินผลแผนงานและโครงการ

*   การจัดทำแผนกลยุทธ์

*  การจัดทำโครงการ

*   การเขียนโครงการ

*   การติดตามและประเมินผล

*   ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผล

*  การเขียนรายงานการประเมินผล

*  การวิเคราะห์โครงการ (Project Analysis)

*   การบริหารโครงการ  (Project  Management)

*  ผู้บริหาร การตัดสินใจ และการแก้ไขปัญหา

*  โครงการและแผนงาน
–  เจาะข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน  ชุดที่ 1
–  เจาะข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน  ชุดที่ 2
–  เจาะข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน  ชุดที่ 3
–  เจาะข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน  ชุดที่ 4
–  เจาะข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน  ชุดที่ 5

*  เจาะแนวข้อสอบภาคสนามจริง  เหตุการณ์การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและความรู้ทั่วไป

Scroll to Top