BC-6038 คู่มือสอบนายช่างโยธาปฏิบัติงาน สำนักงานศาลยุติธรรม

260฿

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบพร้อมเฉลยอย่างละเอียด

BC-6038  คู่มือสอบนายช่างโยธาปฏิบัติงาน  สำนักงานศาลยุติธรรม

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ
✰  ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ สำนักงานศาลยุติธรรม
✰  พระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรมพ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
          –  แนวข้อสอบพระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  5  พ.ศ. 2558
   พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543และที่แก้ไขเพิ่มเติม

          –  แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมพ.ศ. 2543    และที่แก้ไขเพิ่มเติม    2  ชุด

  เจาะข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

         ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม

   ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานศาลฯ พ.ศ. ๒๕๕๕   

  ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยรถราชการและค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2547                                                                   

   คำสั่งสำนักงานศาลยุติธรรมที่ 67/2545เรื่อง มอบอำนาจในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการศาลยุติธรรมฯ

ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม

  ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยพนักงานราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2550

ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยลูกจ้างของสำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2544

 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยคณะอนุกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการ พ.ศ. 2550

  ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการโอนข้าราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2550

   ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการย้ายข้าราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๖

  ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการย้ายเปลี่ยนสายงานข้าราชการศาลยุติธรรมพ.ศ.๒๕๔๔
ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสำนักงานศาลยุติธรรมพ.ศ. ๒๕๔๔

  ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทนในตำแหน่ง     ของข้าราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2544

  ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการประชุมของคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม  พ.ศ. ๒๕๔๓

   ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการศาลยุติธรรม

          ลูกจ้าง และพนักงานราชการศาลยุติธรรมพ.ศ. ๒๕๕๗

   ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการจัดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่งของ

                ข้าราชการศาลยุติธรรมพ.ศ. ๒๕๕๒
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมเรื่อง การจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และจัดตำแหน่งข้าราชการศาลยุติธรรมเข้าประเภทตำแหน่ง สายงาน และระดับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง                                                                                                              

  รวมแนวข้อสอบ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่น

  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติในตำแหน่งนายช่างโยธา                 

  ความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพวิศวกรรมโยธา และสถาปัตยกรรม     

  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

                –  เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
–  เจาะข้อสอบ  พ.ร.บ. การผังเมือง

 

Scroll to Top