BC-5901 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

290฿

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

ฺBC-5901 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และข้อสอบ

*  ความเป็นมาวิสัยทัศน์  อำนาจหน้าที่ และค่านิยม

*  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
–  เจาะข้อสอบ พรบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

*  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมกถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 8)  พ.ศ. 2553
–  เจาะข้อสอบ

*  เจาะแนวข้อสอบพ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

*  เจาะแนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

*  เจาะข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

*  ข่ายเหหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี ฯลฯ

*  เจาะข้อสอบความรูัเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม เหตุการณ์ปัจจุบัน

*  การกำหนดยุทธศาสตร์และการวางแผน

*  ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด

*  หลักธรรมภิบาล (Good Governance)

*  ความรู้เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะและการวางแผน

*  การวิเคราะห์นโยบาย

*  การวางแผน

*  โครงการ

*  การเตรียมการวิเคราะห์โครงการ

*  หลักการและการบริหารแผนงานและโครงการทั่ว ๆ ไป

*  ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ

*  การวางแผนงานและโครงการ

*  กระบวนการประเมินผล

*  เจาะข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน  ชุดที่ 1

*  เจาะข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน  ชุดที่ 2

*  เจาะข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน  ชุดที่ 3

*  เจาะข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน  ชุดที่ 4

Scroll to Top