BC-5888 คู่มือสอบนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านเกษตรกรรม) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

280฿

มีเนื้อหา พรบ และข้อสอบ

BC-5888 คู่มือสอบนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านเกษตรกรรม) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

มีเนื้อหา พรบ และข้อสอบค่ะ

*  ประวัติความเป็นมากรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

*  พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553
–  เจาะข้อสอบ

*  อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

*  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับข่าวสารบ้านเมือง สถานการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง

*  ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่นทั่วไป

*  การวิเคราะห์และสรุปผลตามหลักวิชาการวัดผลทางเชาว์ปัญญา

*  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราการ พ.ศ. 2547
–  เจาะข้อสอบ 2 ชุด

*  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเกษตร

*  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการส่งเสริมเกษตร

*  แผนพัฒนาการเกษตร 
*  การทำเกษตรตามแนวพระราชดำริ

*  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน

*  จิตวิทยาการเรียนการสอน

*  ระเบียบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนว่าด้วยการดำเนินงานสถานแรกรับ และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2547

*  แนวข้อสอบเกษตรกรรม

*  เจาะข้อสอบเกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

 

Scroll to Top