BC-5864 คู่มือสอบนักสังคมสงเคราะห์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

270฿

มีพรบ เนื้อหา และข้อสอบ

BC-5864  คู่มือสอบนักสังคมสงเคราะห์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

*  ความรู้เกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

*  พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553

*  อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

*  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับข่าวสารบ้านเมือง สถานการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง

*  ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่นทั่วไป

*  การวิเคราะห์และสรุปผลตามหลักวิชาการวัดผลทางเชาว์ปัญญา

*  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
–  เจาะข้อสอบระเบียบ 2  ชุด

*  ความรู้ด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

*  ความรู้ด้านการแก้ไข และสงเคราะห์เด็กและเยาวชน

*  ความรู้ด้านสังคมสงเคราะห์ในการแก้ไขเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด

*  ความรู้ด้านอาชญาวิทยาและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน

*  ประวัติความเป็นมา แนวคิด และทฤษฎีทีเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดของเด็ก

*  เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมพินิจ

*  เจาะข้อสอบความรู้ พรบ. ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553

 

Scroll to Top