ฺBC-5840 คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

270฿

มีเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

ฺBC-5840 คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประกอบด้วยเนื่อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

*  ประวัติความเป็นมาของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

*  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
–  เจาะข้อสอบระเบียบ  ชุดที่ 1- 2

*  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548
–  เจาะข้อสอบงานสารบรรณ  5  ชุด

*  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับองค์กร และการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

*  ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office
– เจาะข้อสอบ Microsoft Word
– เจาะข้อสอบ Microsoft Excel
–  เจาะข้อสอบ Microsoft PowerPoint
–  เจาะข้อสอบ Outlook Express

*  เหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

*  ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแผนที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

*  การจัดตั้งงบประมาณประจำปี

*  การวางแผนและโครงการ

*  การบริหารแผนงานและโครงการ

*  การติดตามและประะเมินผลโครงการ

–  เจาะแนวข้อสอบความรู้ด้านนโยบายและแผน  2  ชุด

Scroll to Top