ฺBC-5727 คู่มือเตรียมสอบสาขาการบัญชีและบริหารธุรกิจ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

250฿

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และข้อสอบ

ฺBC-5727 คู่มือเตรียมสอบสาขาการบัญชีและบริหารธุรกิจ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และข้อสอบ

 •  สรุปสาระสำคัญพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
  –  เจาะข้อสอบ
 • ระเบียบการเบิกจ่ายเงินคงคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
  –  เจาะข้อสอบ
 • กระบวนการงบประมาณ
  –  เจาะข้อสอบเกี่ยวกับการจัดการงบประมาณ
 • ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขถึงแบับที่ 6  พ.ศ. 2557
  –  เจาะขอสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ
 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานบัญชี
 • การวิเคราะห์งบการเงิน
  –  แนวข้อสอบการบัญชี  ชุดที่ 1
  –  แนวข้อสอบการบัญชี  ชุดที่ 2
  –  แนวข้อสอบการบัญชี  ชุดที่ 3
  –  แนวข้อสอบการบัญชี  ชุดที่ 4
Scroll to Top