BC-5673 คู่มือเตรียมสอบนิติกร กรมทรัพยสินทางปัญญา

270฿

BC-5673  คู่มือเตรียมสอบนิติกร กรมทรัพยสินทางปัญญา
ประกอบด้วยกฏหมาย และเจาะข้อสอบ

*  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา  59  ข้อ

*  เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติสิทธิบัตร  พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2542

*  เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า  พงศ. 2534  (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2543)

*  เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  41 ข้อ

*  เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา  55 ข้อ

*  เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

*  เจาะข้อสอบกฎหมายปกครอง
–  ส่วนที่ 1  พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
–  ส่วนที่ 2  พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ. 2551

*  เจาะข้อสแอบพระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

*  เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อมูลข้าราชการของทางราชการ พ.ศ. 2540

*  ความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา

*  ข้อสอบอัตนัยเกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่่น่าสนใจ

Scroll to Top