BC-5130 คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานอัยการสูงสุด

250฿

BC-5130 คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานอัยการสูงสุด ประกอบด้วย พรบ และเจาะข้อสอบ

รหัสสินค้า: BC-5130 คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานอัยการสูงสุด หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

BC-5130 คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานอัยการสูงสุด

ประกอบด้วย พรบ. และเจาะข้อสอบ

*  พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553

*  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553

*  ระเบียบสำนักงายอัยการสูงสุดว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2554

*  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเิตม ฉบับที่่ 2
–   เจาะข้อสอบ  ชุดที่ 1
–   เจาะข้อสอบ  ชุดที่ 2
–   เจาะข้อสอบ  ชุดที่ 3
–   เจาะข้อสอบ  ชุดที่ 4
–   เจาะข้อสอบ  ชุดที่ 5

*  ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
–  แบบทดสอบ Microsoft Excel
–  แบบทดสอบ Microsoft Word
–  เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  ชุดที่ 1
–  เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในประจำวัน

*  เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553

*  เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553

*  เจาะข้อสอบระเบียบสำนักงายอัยการสูงสุดว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2554