BC-4270 คู่มือ+ข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานศาลยุติธรรม

250฿

คู่มือ + ข้อสอบ

นักวิชาการเงินและบัญชี
          สำนักงานศาลยุติธรรม

เนื้อหาประกอบด้วย

       –  ประวัติสำนักงานศาลยุติธรรม
–  ความหมายการบัญชี
–  แม่บทการบัญชี
–  มาตรฐานการบัญชี
–  งานการสอบทานงบการเงิน
–  งบการเงิน
–  ระบบบัญชีและการเงิน
–  ระบบการบริหารงานการเงินการคลังภาครัญแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบ GFMIS
–  ระบบงบประมาณ ของสำนักงานศาลยุติธรรม
–  นโยบายแผนงานโครงการและการวางแผนค่าใช้จ่าย

–  เจาะข้อสอบการบัญชีและการเงิน ชุดที่่ 1
– เจาะข้อสอบการบัญชีและการเงิน ชุดที่่  2
– เจาะข้อสอบการบัญชีและการเงิน ชุดที่่  3
– เจาะข้อสอบการบัญชีและการเงิน ชุดที่่  4
–  การวิเคราะห์งบการเงิน
–   เจาะข้อสอบวิเคราะห์งบการเงิน
       –  ระเบียบการจ่ายเงินคงคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
–  เจาะข้อสอบ
  ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการเงิน พ.ศ. 2545
–  เจาะข้อสอบ

–  ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ. 2544
–  เจาะข้อสอบ
       –  ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2545
–  เจาะข้อสอบ

–  เจาะข้อสอบ พ.ร.บ ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543ราคา พิเศษ 250 บาท

   จัดทำโดย…….ฝ่ายวิชาการ สถาบัน The Best Center

 

Scroll to Top