PK-001 เจาะเกราะข้อสอบ วิชาชีพครู (หลักสูตรใหม่)

200฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วย

     แนวข้อสอบ ชุดที่  1  เจตคติต่อวิชาชีพ
แนวข้อสอบ ชุดที่  2  จรรยาบรรณวิชาชีพครู
แนวข้อสอบ ชุดที่  3  จริยธรรมและค่านิยม
แนวข้อสอบ ชุดที่  4  ความมีวินัยและการรักษาวินัย
แนวข้อสอบ ชุดที่  5  ความเป็นพลเมืองดี
แนวข้อสอบ ชุดที่  6  การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ์
แนวข้อสอบ ชุดที่  7  การทำงานร่วมกับผู้อื่น
แนวข้อสอบ ชุดที่  8  ความคิดสร้างสรรค์ต่อวิชาชีพ
แนวข้อสอบ ชุดที่  9  การจัดการความรู้
แนวข้อสอบ ชุดที่ 10 การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
แนวข้อสอบ ชุดที่ 11 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
แนวข้อสอบ ชุดที่ 12 ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู

อ่านง่าย เข้าใจ เฉลย พร้อมคำอธิบายอย่างละเอียด

ราคา พิเศษ 200 บาท

จัดทำโดย    ติวเตอร์กุ้ง    สถาบัน The Best Center