PK-001 เจาะเกราะข้อสอบ วิชาชีพครู (หลักสูตรใหม่)

200฿

ประกอบด้วย

     แนวข้อสอบ ชุดที่  1  เจตคติต่อวิชาชีพ
แนวข้อสอบ ชุดที่  2  จรรยาบรรณวิชาชีพครู
แนวข้อสอบ ชุดที่  3  จริยธรรมและค่านิยม
แนวข้อสอบ ชุดที่  4  ความมีวินัยและการรักษาวินัย
แนวข้อสอบ ชุดที่  5  ความเป็นพลเมืองดี
แนวข้อสอบ ชุดที่  6  การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ์
แนวข้อสอบ ชุดที่  7  การทำงานร่วมกับผู้อื่น
แนวข้อสอบ ชุดที่  8  ความคิดสร้างสรรค์ต่อวิชาชีพ
แนวข้อสอบ ชุดที่  9  การจัดการความรู้
แนวข้อสอบ ชุดที่ 10 การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
แนวข้อสอบ ชุดที่ 11 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
แนวข้อสอบ ชุดที่ 12 ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู

อ่านง่าย เข้าใจ เฉลย พร้อมคำอธิบายอย่างละเอียด

ราคา พิเศษ 200 บาท

จัดทำโดย    ติวเตอร์กุ้ง    สถาบัน The Best Center

Scroll to Top