V-005 คู่มือเตรียมสอบสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

250฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ  

   สำนักงานเลขาธิการผู้แทนราษฎร
ใช้ได้กับการสอบตำแหน่ง ดังนี้
1.  พนักงานนำเข้าข้อมูล   2.  เจ้าหน้าที่เทคนิคออกอากาศ
3.  เจ้าหน้าที่อิเล็กทรอนิกส์
4.  เจ้าหน้าที่ตัดต่อภาพและเสียง
5.  ผู้สือข่าว
6.  ผู้เขียนบทโทรทัศน์
7.  นักวิชากฎหมาย
8.  นักวิชาเศรษฐกิจ
9.  ผู้สร้างสรรค์งานโทรทัศน์         

ประกอบไปด้วยเนื้อหาที่เป็นเกรํดช่วยจำ พรบ. และเจาะข้อสอบ
ปัจจุบัน
– ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบงานรัฐสภา และความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน ด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
–  เกร็ดช่วยจำ  :  รัฐธรรมนูญ
–  ทบทวนความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับการประชุม ฯลฯ

    ประกอบด้วย

1.  สรุปสาระสำคัญรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550
2.  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบงานรัฐสภา
3.  บทบาทหน้าที่่ของรัฐสภา

    4.  อำนาจหน้าที่โดยเฉพาะของวุฒิสภา
    5.  เกร็ดช่วยจำ : รัฐธรรมนูญ
    6.  ทบทวนความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2551
    7.  ทบทวนความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2551
    8.  เกร็ดความรู้ :  ข้อบังคับการประชุม
    9.  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554
10. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2550

   11.  แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรของไทย พ.ศ. 2550
พร้อมคำเฉลยอธิบายอย่างชัดเจน
12.  แนวข้อสอบข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
13.  แนวข้อสอบข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา
14.  แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
15.  แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554

    16.  สรุปเหตุการณ์ปัจจุบัน

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ