V-003 คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการสนับสนุนงานด้านกฎหมาย หน่วยที่ 20

220฿

รายละเอียด

ประกอบด้วย

1. แผนยุทธศาสตร์สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2555-2559) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
2. โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
3. ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
4.ประวัติวุฒิสภา
5.องค์ประกอบและที่มาของวุฒิสภา
6.สาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
7.รัฐสภา
8.ความหมายของคำที่ใช้ในวงรัฐสภา
9.พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2550
10.กระบวนการสรรหาและแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรรัฐธรรมนูญและองค์กรอื่นๆ
11.การถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่ง
12.เจาะข้อสอบหมวดรัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทย
13.เจาะข้อสอบความรอบรู้เกี่ยวกับรัฐสภา
14.แนวคำถาม-ตอบ รัฐธรรมนูญ 2550

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ