TBY-125 คู่มือเตรียมสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป + ภาษาอังกฤษ สำหรับสอบเข้าทุกหน่วยราชการและรัฐงวิสาหกิจ

199฿

รายละเอียด

TBY-125 คู่มือเตรียมสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป + ภาษาอังกฤษ สำหรับสอบเข้าทุกหน่วยราชการและรัฐงวิสาหกิจ

สารบัญ

การวิเคราะห์ สรุปความจากเงื่อนไขภาษา
– แนวข้อสอบ
– เฉลย
การวิเคราะห์ สรุปความจากเงื่อนไขสัญลักษณ์
– แนวข้อสอบ
– เฉลย
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวเลข (อนุกรม)
– แนวข้อสอบ
– เฉลย
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของคำ (อุปมา – อุปไมย)
– แนวข้อสอบ
– เฉลย
การวิเคราะห์เหตุผลและแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์
– แนวข้อสอบ
– เฉลย
การวิเคราะห์เหตุผล โดยการเปรียบเทียบข้อมูล
– แนวข้อสอบ
– เฉลย
การวิเคราะห์เหตุผล ความเพียงพอของข้อมูลในการตอบคำถาม
– แนวข้อสอบ
– เฉลย
การวิเคราะห์ ตีความข้อมูลจากตาราง กราฟ และแผนภูมิ
– แนวข้อสอบ
– เฉลย
การวิเคราะห์ ตีความจากบทความหรือสรุปความเชิงตรรกะ
– แนวข้อสอบ

– เฉลย
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของกลุ่มคำในลักษณะแผนภูมิวงกลม
– แนวข้อสอบ
– เฉลย

 

ภาษาอังกฤษ
– Speaking
– Vocabulary
– Structure and Writing
– Reading
– แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1
– เฉลยข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1
– แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2
– เฉลยข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2

 

ราคา 199 บาท
จัดทำโดย Think Beyond

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ