SP-431 สรุป+แนวข้อสอบ นิติกร กกต.(สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง) ล่าสุด

250฿

รายละเอียด

SP-431 สรุป+แนวข้อสอบ นิติกร กกต.(สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง) ล่าสุด

สารบัญ

– ความรู้เกี่ยวกับ กกต.และสำนักงานกกต.
– ประวัติ กกต.
– ความรู้ทั่วไป เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
– การจัดการภาครัฐแนวใหม่
– นโยบายรัฐบาล
– ความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
– อาเซียน
– หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
– ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ
– เกษตรทฤษฎีใหม่
– รัฐธรรมนูยแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557
– รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธสักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่1) พุทธสักราช2558
– รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช2559
– รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2559
– รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว ) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่4) พุทธศักราช 2560
– รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2557
– กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
– กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
– ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
– พระราชบัญญัติรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
– แนวข้อสอบการรับผิดทางละเมิดเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2539
เฉลยคำตอบ
– พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
– ข้อแนะนำสำหรับหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
– พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 )พ.ศ.2548
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2 )พ.ศ.2548
– ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการพ.ศ.2544
– ระเบียบฯ การรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
– คณะกรรมการเลือกตั้ง
– พระราาชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2550
– พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2549
– แนวข้อสอบ ความรู้การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
เฉลยคำตอบ
– ตัวอย่างแนวข้อสอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่12 (พ.ศ.2560-2564)
เฉลยคำตอบ
– ตัวอย่างแนวข้อสอบ-ข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)
เฉลยคำตอบ

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ