SP-429 สรุป+ข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป สถาบัณฑิตพัฒนศิลป์ (สบศ.) ก+ข

250฿

รายละเอียด

SP-429 สรุป+ข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป สถาบัณฑิตพัฒนศิลป์ (สบศ.) ก+ข

สารบัญ
– ประวัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
– ควาสามารถด้านการคิดคำนวณ
– อนุกรมตัวเลข
– แนวข้อสอบ วิชาความสามารถทั่วไป
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ – ข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป
– แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
– เฉลยคำตอบ
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
– ตัวอย่างข้อสอบ/แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– ตัวอย่างแนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– เฉลยคำตอบ
– ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– หลักเกณฑ์การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการงบประมาณรายจ่ายตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2554
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
– แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
– เฉลยคำตอบ
– ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2555
– พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
– แนวข้อสอบ กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
– เฉลยคำตอบ
– พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553
ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY