SP-427 สรุป+ข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายฯ วุฒิ ป.ตรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (สบศ.)

250฿

รายละเอียด

SP-427 สรุป+ข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายฯ วุฒิ ป.ตรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (สบศ.)

สารบัญ
– ประวัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
– ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
– เฉลยคำตอบ
– อนุกรมตัวเลข
– แนวข้อสอบ วิชาความสามารถทั่วไป
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ – ข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
– เฉลยคำตอบ
– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
– แนวข้อสอบ – ข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
– เฉลยแนวคำตอบ
– พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และทีแก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– เฉลยคำตอบ
– ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยรายได้และการบริหารรายได้ของสถาบัน พ.ศ. 2552
– ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ
– การจัดทำแผนงาน/โครงงาน
– หลักการประเมินผลโครงการ
– แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
– เฉลยแนวคำตอบ
ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ