SP-403 คู่มือสอบเข้า สกย. นิติกร วุฒิ ป.ตรี สรุป+ข้อสอบ ล่าสุด

250฿

รายละเอียด

SP-403 คู่มือสอบเข้า สกย. นิติกร วุฒิ ป.ตรี สรุป+ข้อสอบ ล่าสุด

สารบัญ
•สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
– วิสัยทัศน์
– พันธกิจ
– ยุทธศาสตร์
– ประวัติสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
– กระบวนการให้การสงเคราะห์ปลูกแทน
– การพัฒนาครูยาง
– การพิจารณาให้การสงเคราะห์ปลูกแทนแก่เกษตรกรชาวสวนยาง
– แนวข้อสอบความรู้สวนยาง
– พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง พ.ศ. 2503
– ข้อบังคับคณะกรรมการสงเคราะห์การทำสวนยาง ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของผู้อำนวยการและพนักงานสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง พ.ศ. 2553
– แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
– อนุกรม
– ข้อสอบอนุกรม
– ด้านเหตุผล
– แนวข้อสอบอุปมาอุปไมย
– ประชาคมอาเซียน
– แนวข้อสอบ-ข้อสอบ อาเซียน : ASEAN
– แนวข้อสอบ/ตัวอย่างข้อสอบ การเมือง การปกครอง ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550
– แนวข้อสอบ-ข้อสอบ ความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

 

•ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งความรู้เฉพาะตำแหน่ง
– รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
– ข้อสอบ ข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน ความรู้ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
– หลักนิติศาสตร์กับกฎหมายที่สำคัญต่อชีวิตประจำวัน
– กฎหมายอาญา
– กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
– ตัวอย่างข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
– แนวข้อสอบ-ข้อสอบ กฎหมายอาญา
– แนวข้อสอบ-ข้อสอบ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY