SP-401 คู่มือสอบเข้า สกย. ก+ข บุคลากร วุฒิป.ตรี สรุป+ข้อสอบล่าสุด

250฿

รายละเอียด

SP-401 คู่มือสอบเข้า สกย. ก+ข บุคลากร วุฒิป.ตรี สรุป+ข้อสอบล่าสุด

สารบัญ
– สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
– สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.)
– ประวัติสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.)
– กระบวนการให้การสงเคราะห์ปลูกแทน
– การพัฒนาครูยาง
– การพิจารณาให้การสงเคราะห์ปลูกแทนแก่เกษตรกรชาวสวนยาง
– แนวข้อสอบความรู้สวนยางพารา
– เฉลยคำตอบ
ความรู้ความสามารถทั่วไป
– พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางพ.ศ. 2503
– ข้อบังคับคณะกรรมการสงเคราะห์การทำสวนยางว่าด้วยประมวลจริยธรรมของผู้อำนวยการและพนักงานสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
– แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
– เฉลยคำตอบ
– อนุกรม
– ข้อสอบอนุกรม
– เฉลยคำตอบ
– ด้านเหตุผล อุปมา อุปไมย
– แนวข้อสอบอุปมาอุปไมย
– เฉลยคำตอบ
– ประชาคมอาเซียน ASEAN COMMUNITY
– เกร็ดความรู้อาเซียน
– แนวข้อสอบ – ข้อสอบ อาเซียน : ASEAN
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ/ตัวอย่างข้อสอบ การเมืองการปกครองตามรัฐธรรมนูญพ.ศ.2550
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ – ข้อสอบความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
– เฉลยคำตอบพร้อมคำอธิบาย
ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
– การบริหารทรัพยากรมนุษย์
– แผนภาพความแตกต่างระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์และบริหาร
– ทรัพยากรมนุษย์แบบดั้งเดิม
– หน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรขนาดเล็ก
– หน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรขนาดใหญ่
– รูปแบบการจัดการองค์การทรัพยากรมนุษย์ใหม่สำหรับบริษัทขนาดใหญ่
– การจัดการทรัพยากรมนุษย์
– การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
– แนวข้อสอบการบริหาร/การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์
– แนวข้อสอบการจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
– แนวข้อสอบบุคลากร : ทรัพยากรบุคคล
– เฉลยคำตอบ

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY