SP-396 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ (ภาค ข.)

230฿

รายละเอียด

SP-396 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ (ภาค ข.)

สารบัญ

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัย การวางแผนระงับอัคคีภัย
การป้องกันและบรรเทาอันตรายจากอุทกภัยวาตภัย และภัยอื่นๆ
บทที่ 1 สถานการณ์สาธารณภัยและการบริหารจัดการ
บทที่ 2 นโยบาย วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
บทที่ 3 กรอบยุทธศาสตร์ แผนงาน และมาตรการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
บทที่ 4 หลักการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรุงเทพมหานคร
บทที่ 5 การจัดตั้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสารธารณภัย
บทที่ 6 การปฏิบัติก่อนเกิดสาธารณภัย
บทที่ 7 การปฏิบัติเมื่อเกิดสาธารณภัย
บทที่ 8 การอพยพ
บทที่ 9 การปฏิบัติหลังเกิดสาธารณภัย

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
พระราชบัญญัติวัตถุอัตราย พ.ศ.2535
พระราชบัญญัติ พ.ศ. 2490
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การป้องกันภัยและระงับอัคคีภัยในสถาน
ประกอบการเพื่อความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้าง
ประกาศกรมสวัสดิการการและคุ่มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การขอใบ
รับรองเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และหลังเกณฑ์
การขอใบรับรองเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

ราคา 230 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการ SP ACADEMY